Нересницька громада
Закарпатська область, Тячівський район

Регламент Нересницької сільської ради VІІІ скликання

Дата: 02.02.2021 11:55
Кількість переглядів: 551

ЧАСТИНА 1

                           Затверджено

     рішенням першої сесії  VІІІ скликання

             Нересницької сільської ради

                                                                                від  01.12. 2020 року №  4

                                 

 

Регламент

Нересницької сільської ради  VІІІ скликання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Нересницька сільська рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси Нересницької сільської  ради у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

1.2.Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами, Статутом Нересницької сільської  ради та Регламентом Нересницької сільської ради восьмого скликання (далі – Регламент).

1.3.Регламент ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, ведення засідання, прийняття рішень з розглядуваних та процедурних питань.

1.4.Засідання сільської ради проводиться гласно, її рішення оприлюднюються на веб-сайті Нересницької сільської ради.

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

1.5.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних депутатських комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні депутатські комісії, що затверджуються радою.

1.6.Рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності зі ст.48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

II. СЕСІЯ РАДИ

2.1.Рада проводить свою роботу сесійно відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.2.Пленарні засідання ради проводяться, як правило, у залі засідань сільської ради о 14-00 годині з перервами по 15 хвилин через кожні дві години роботи. Проведення сесійних засідань ради в іншому приміщенні допускається у випадку неможливості розмістити у залі засідань всіх бажаючих та запрошених, в інших надзвичайних випадках, а також при проведенні виїздних засідань ради. Рада може встановлювати інший порядок сесійної роботи.

2.3.Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів та запрошених. Сесійне засідання ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів ради. Реєстрація депутатів здійснюється в електронній системі для голосування, а у випадку відсутності такої системи або її несправності – у ручному режимі шляхом проставлення особистих підписів депутатів згідно з додатком 1 (додається).

2.4. Першу сесію ради скликає і веде голова територіальної виборчої комісії не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів в кількості, яка забезпечує  повноважність складу ради. Він інформує про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. З моменту визнання повноважень сільського голови першу сесію ради продовжує вести новообраний сільський голова.

Наступні сесії ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається секретарем ради у випадках:

   1) відповідно до доручення сільського голови;

2) якщо сільський     голова  без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених статтею 9;

  3) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені цим регламентом.

2.5. Сесія ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.6. У разі, якщо посадові особи, зазначені у пункті 2.4, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 2.5, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

2.7.Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях ради. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні не пізніш як за три дні до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.

Секретар ради зобов’язаний забезпечити відвідування членами територіальної громади сесії ради за їх письмовими заявами. Відмова членам територіальної громади у відвіданні сесії ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі та може бути підставою для порушення питання про відповідальність секретаря ради.

2.8.Розпорядження сільського голови чи пропозиції (у випадках, передбачених ст. 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні») про скликання та порядок денний сесії ради доводяться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Вмотивовані пропозиції про скликання сесії ради, підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

2.9.Сесію відкриває сільський голова, а у випадках, передбачених пунктом 2.4.Регламенту, секретар ради. У випадку, передбаченому пунктом 2.5 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

2.10.Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами.

 

III. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ

3.1.Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали розміщуються на веб-сайті сільської ради та вручаються на паперових або електронних носіях депутатам не пізніше як за три дні до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках - перед початком роботи сесії.

3.2. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються виконавчому апарату ради або секретарю ради за 15 днів до сесії супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими, попередньо розглянутими постійними депутатськими комісіями. Порядок підготовки проектів рішень сільської ради регуляторного характеру визначається цим Регламентом та Планом діяльності сільської ради з підготовки регуляторних актів на відповідний рік, що затверджується сільською радою.

3.3. Пропозиції щодо внесення змін до порядку денного після встановленого строку або під час чергової сесії виносяться безпосередньо на розгляд сесії сільської ради та затверджуються за рішенням ради.

3.4.Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради. Такі рішення приймаються більшістю голосів депутатів від фактичної кількості присутніх на сесії.

IV. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

4.1.Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває головуючий (сільський голова  або секретар ради чи депутат ради, який за дорученням депутатів головує на засіданні у випадках, передбачених цим Регламентом).

4.2.  Головуючий на пленарному засіданні ради:

         - відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;    

          - вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів внесення питань, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

           - оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

           - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;

           - створює рівні можливості депутатам для участі в дебатах;

           - ставить питання на голосування, оголошує його результати;

           - забезпечує дотримання Регламенту ради всіма присутніми на засіданні;

           - робить офіційні та інші повідомлення;

           - забезпечує порядок в залі засідання ради;

           - здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

4.3.Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні думки, його пропозиція ставиться на голосування першою.

4.4.Секретар або обраний секретаріат ради організовує ведення протоколу,

 

веде список бажаючих виступити, здійснює реєстрацію звернень депутатів, їх запитів, заяв і пропозицій, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії.

4.5.На засіданнях сесій ради можуть бути присутніми народні депутати України, депутати обласної, районної рад, інші офіційні особи.

При необхідності на засідання сесій ради або постійних комісій запрошуються представники політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, інші особи.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони, за розпорядженням головуючого, можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

4.6.На засіданнях сесій ради всі присутні повинні виключати засоби мобільного звязку. Аудіо-, відео- записи ведуться секретаріатом або сертифікованими засобами масової інформації.

V. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

5.1.Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

5.2.Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім передбачених законодавством випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням (прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень сільського голови та обрання і звільнення секретаря ради). Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною  частиною протоколу сесії.

5.3.Поіменне голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань за допомогою електронної системи для голосування.

У випадку відсутності в приміщенні, де проводиться пленарне засідання ради, електронної системи для голосування або у разі її несправності голосування проводиться шляхом підняття рук чи шляхом персонального опитування депутатів. Підрахунок голосів та встановлення результатів в цьому випадку здійснює лічильна комісія,  яка обирається на постійній основі в складі депутатів від депутатської комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

5.4.Таємне голосування здійснюється депутатами в місцях проведення пленарного засідання ради по визначених законодавством питаннях шляхом використання бюлетенів, виготовлених лічильною комісією, яка обирається сесією ради. Рішення лічильної комісії щодо результатів голосування приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджуються радою простим голосуванням.

5.5. Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

5.6. Рішення ради підписуються сільським головою та набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

5.7.Рішення сільської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради. У цьому разі сільський голова не підписує таке рішення ради, видає розпорядження про зупинення рішення ради з мотивуванням таких дій та подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення ради.

У випадку, якщо сільський голова не підписує рішення ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

Підставами для зупинення рішення ради сільським головою можуть бути:

1) порушення радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Територіальної громади, Регламенту ради, рішень Ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис сільському  голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд ради, і озвученого проекту на засіданні ради;

3)  прийняття радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

           5.8.У двотижневий строк рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене сільським головою, та його пропозиції.

У разі, якщо рада прийме рішення про відхилення пропозицій сільського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.

У разі, якщо рада не розгляне у двотижневий термін рішення, зупинене сільським головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень сільського голови чи підтвердження попереднього рішення ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

5.9 Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

 

VI. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА

6.1.Час, який надається для доповіді, визначається радою за проханням доповідача.

Для співдоповіді надається до 20 хвилин, а для заключного слова - до 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин. Конкретний час для доповідачів та виступаючих визначає сесія ради відповідно до регламентів роботи сесій. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин.

6.2.Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, яке внесено на обговорення. Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

Якщо виступ оратора повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до оратора з проханням скоротити або закінчити виступ.

6.3.Сесія ради може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

6.4. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх заяв про надання слова, або за погодженням з сесією ради може визначити іншу черговість виступаючих.

Депутати, яким не вдалося виступити, мають право на включення текстів своїх виступів у протокол сесії.

6.5.Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано