Нересницька громада
Закарпатська область, Тячівський район

Регламент Нересницької сільської ради VІІІ скликання

Дата: 02.02.2021 12:00
Кількість переглядів: 306

ЧАСТИНА 2

 

VII. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

7.1.Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

7.2.Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

7.3.На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

7.4.Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений сесією текст.

7.5.У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, рада проводить голосування пропозицій у порядку черговості їх внесення.

7.6.Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена узгоджувальною депутатською комісією, вона ставиться на голосування першою.

7.7.Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

7.8.Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що

 

буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

7.9.Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

 

                  VIII. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ

8.1.На засіданнях ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення за рішенням ради - позбавити його права виступу на даному засіданні.

8.2.Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у іншому разі головуючий може припинити його виступ.

Якщо оратор виступає без дозволу головуючого, його виступ припиняється без попередження.

8.3.Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговореного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

8.4.Депутати ради та присутні не мають права перешкоджати виступаючим висловлювати свої думки з питань, що обговорюються, заважати учасникам засідання слухати виступ.

Якщо виступ був перерваний з причин, які не залежать від оратора і не пов’язані з порушенням ним цього Регламенту щодо норм депутатської етики, то головуючий  повинен продовжити час виступу на термін перерви.

8.5.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сесії ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до дотримання норм Регламенту.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

 

                                                  IX. ПРОТОКОЛ  СЕСІЇ

9.1.Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу ради здійснює секретар ради або обраний сесією секретаріат. Протокол засідань підписує головуючий на засіданні.

9.2.У протоколі засідання зазначаються: дата проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, запрошені на сесію, питання порядку денного, внесені на розгляд, прізвище головуючого і виступаючих, всі внесені на голосування питання, повні результати голосування і прийняті рішення.

9.3. Якщо сесія ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за

 

 

кожен день окремо.

9.4. До протоколу засідання ради додаються:

       - дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

       - список депутатів, відсутніх на засіданні;

       - результати таємного голосування (протоколи лічильної комісії про виготовлення та використання бюлетенів,  а також про підсумки голосування);

       - результати поіменного голосування;

       - повні результати голосування;

       - тексти не виголошених виступів депутатів.

 

                                                X. ДЕПУТАТ РАДИ

10.1.Депутат ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів територіальної громади, інтересів виборців округів (населених пунктів громади).

10.2.Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

 10.3.Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу такого змісту:  «Вступаючи в права депутата Нересницької сільської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо об’єднаної громади, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права й свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту Нересницької об’єднаної  територіальної громади, сумлінно виконувати повноваження депутата сільської ради».

Порядок принесення депутатом присяги визначається сесією сільської ради.

10.4.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата, іншими законами.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

10.5.Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

10.6.Депутат ради, фракція політичної партії у раді періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється радою.

10.7.Рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів ради.

10.8.Депутати ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим Радою.

Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

10.9. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території ради, а також до голови обласної, районної державних адміністрацій з питань, віднесених до їх відання.

Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні

ради вимога депутата до керівників ради та її органів, керівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території села, а також до голови районної державної адміністрації, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

Депутат або група депутатів може подати запит у письмовій або усній формі на пленарному засіданні ради, та підлягає включенню до порядку денного.

Сільський голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто. Присутні на пленарному засіданні ради керівник відповідного органу, до якого звернуто запит, зобов’язані дати відповідь.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на нього протягом 15 днів або у строки і в порядку, встановлені радою. За результатами розгляду запиту рада при необхідності приймає рішення.

Депутат має право звернутись із депутатським запитанням.

Депутатські запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або дана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

10.10.Пропозиції, зауваження, висловлені депутатом на сесії ради або передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

10.11.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.

 

                                  XI. ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ РАДИ

11.1.Постійні депутатські комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів,  вивчають, попередньо розглядають і готують питання, які належать до відання ради, та здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

11.2.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії або по кожній кандидатурі окремо або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісії.

Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

11.3.До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.

11.4.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

11.5.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

11.6.Постійні комісії за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ, організацій, а з питань, віднесених до відання ради, мають право перевіряти роботу підприємств, установ та організацій, їх філіалів, відділень, незалежно від форм власності, посадових осіб, подавати за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради. Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

11.7.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

11.8.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

11.9.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

11.10.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

11.11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути

 

 

повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

11.12.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості та спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.

11.13.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Депутати ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

11.14.Нересницька сільська рада восьмого скликання утворює такі постійні комісії:

1). Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

2). Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

3). Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

4).  Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони природи.

5). Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, національних відносин, міжнародних  та зовнішньоекономічних зв’язків. 

В залежності від кількості депутатів комісії можуть контролювати декілька напрямків.

 

                                  XII. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ І ФРАКЦІЇ

12.1.Депутати ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та фракції за умов, що до їх складу входять депутати за кількістю, не меншою ніж 5 осіб.

12.2.Депутатські групи та фракції не можуть утворюватися для захисту приватної, колективної, комерційної діяльності, місцевих, професійних, релігійних чи інших інтересів.

Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією.

12.3. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої групи чи фракції.

Сільський  голова та секретар ради не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції.

12.4.Утворення депутатських груп та фракцій, їх організація та утворення нових може проводитись протягом повноважень ради.

12.5.Кожна депутатська група та фракція повинна бути зареєстрованою. Умовою її реєстрації є подання на ім’я сільського голови підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення

 

депутатської групи чи фракції з викладенням її назви, мети чи завдання, персонального складу членів групи чи фракції, а також прізвищ депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію.

12.6.Сільський голова інформує на пленарному засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, її кількісний та персональний склад і уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських груп та фракцій.

12.7.Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її уповноважений представник повідомляє письмово сільського голову. Це повідомлення підписує і депутат щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції.

12.8.У разі, коли склад депутатської групи чи фракції скорочується нижче встановленої кількості, сільський голова оголошує її розпущеною.

12.9. Депутатські групи та фракції проводять свої засідання відкрито і гласно у приміщенні ради або в іншому приміщенні, визначеними цими групами та фракціями.

12.10.Кожна депутатська група та фракція має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

Депутатська група чи фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені ради.

12.12.За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат сільської ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

 

                                  XIII. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

13.1.Тимчасові контрольні комісії ради є органами, які обираються з числа  депутатів ради для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції з питань, що вивчалися, на розгляд ради.

13.2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

13.3.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

13.4.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

                                                 XIV. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

14.1.Сільський голова є головною посадовою особою територіальної

 

 

громади.

14.2.Сільський голова обирається повноправними членами територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

14.3.Сільським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним сільським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

14.4.Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

14.5.На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції».

 14.6.Термін повноважень сільського голови визначається відповідно до Конституції України. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Перед вступом у свої повноваження сільський голова складає урочисту присягу такого змісту: «Я, громадянин України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

14.7.Форми роботи і повноваження сільського голови визначаються Конституцією України, законодавством України,  Статутом Нересницької сільської об’єднаної територіальної громади,  цим Регламентом.

14.8.При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

14.9.Підзвітність і підконтрольність сільського голови перед територіальною громадою забезпечується обов’язком його звітуванням перед членами територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність сільського голови у межах його компетенції за звітний період.

14.10.Відповідальність сільського голови перед територіальною громадою передбачає здатність територіальної громади прийняти рішення про його притягнення до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

14.11.У межах своїх повноважень сільський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

14.12.Сільський голова може бути відкликаний за народною ініціативою. Процедура відкликання сільського голови передбачена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні»

 У разі дострокового припинення повноважень сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар ради.

 

                                                     


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано