Нересницька громада
Закарпатська область, Тячівський район

Регламент Нересницької сільської ради VІІІ скликання

Дата: 02.02.2021 12:06
Кількість переглядів: 348

ЧАСТИНА 3

                                                     XV. СЕКРЕТАР  РАДИ

15.1.Секретар ради за пропозицією сільського голови обирається  радою з числа депутатів на посаду та звільняється з посади секретаря ради таємним голосуванням.

15.2. Секретар ради:

1) скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд;

4) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їхніх повноважень;

8) за дорученням ради відповідно до чинного законодавства організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів;

            9) забезпечує зберігання офіційного тексту  Статуту Нересницької сільської об’єднаної територіальної громади, інших офіційних документів територіальної громади, її органів та посадових осіб;

10) вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю територіальної громади та її органів;

11) у випадку відсутності голови громади виконує його обов’язки з питань діяльності ради.

15.3.Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

15.4. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням сесії, прийнятим шляхом таємного голосування.

15.5. Вибори секретаря ради з числа депутатів ради проводяться таємним голосуванням на сесії сільської ради. Пропозицію кандидата на посаду секретаря ради вносить сільський  голова.

 

15.6. Для проведення виборів секретаря ради обирається лічильна комісія, яка встановлює підсумки голосування по питанню обрання секретаря ради. Секретар ради вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосує більше половини загальнго складу ради.                            

 

                          XVІ. СІЛЬСЬКИЙ СТАРОСТА

16.1. Сільський староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктів територіальної громади, які не є адміністративним центром територіальної громади).

16.2. Старости затверджуються радою за пропозицією сільського голови на строк повноважень ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням ради. Повторно кандидатура на посаду старости, яка не набрала необхідної кількості голосів, не подається наступне пленарне засідання.

16.3. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

16.4. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України та Положенням про старосту, яке затверджується радою.

16.5. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються радою.

16.6. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень, в один із яких не менш як до 20-ї години.

16.7.При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним - перед радою та її виконавчим комітетом.

16.8. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

16.9. У разі порушення Конституції та законів України, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

 

                              ХVІІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ

17.1.Виконавчим органом ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

17.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконкому затверджується на сесії ради за пропозицією голови ради шляхом відкритого голосування.

17.3.Виконавчий комітет утворюється в складі сільського голови, першого заступника сільського голови, секретаря виконкому, членів виконавчого комітету.

         Очолює виконавчий комітет ради сільський голова.

 

 

17.4.До складу виконавчого комітету ради входить за посадою секретар ради.

17.5.До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

17.6.Повноваження виконавчого комітету ради визначені згідно статей 52, 53 глави 2 «Повноваження виконавчих органів рад», статей 27-40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

17.7.Заступники сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету затверджуються радою відкритим голосуванням за пропозицією сільського голови.

 

                                            ХVІІ. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

18.1.У випадку необхідності в раді може створюватись виконавчий апарат ради, який за посадою очолює сільський голова.

18.2. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюється радою за поданням сільського голови.

18.3. Виконавчий апарат ради сприяє здійсненню радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України:

          1) здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально- технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;

2) сприяє здійсненню відповідною радою зв’язків з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

                            XІХ.КОНФЛІКТ  ІНТЕРЕСІВ

19.1. У раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається радою,  може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата ради, сільського голови, інших посадових осіб ради) або його родичів (членів сім’ї, коло яких визначено Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»).

19.2. У разі, якщо на розгляд сесії ради  винесено питання, яке породжує у депутатів ради, сільського голови, інших посадових осіб ради конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити раду про цей конфлікт інтересів. Заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і заноситься  до протоколу засідання.

19.3. Неповідомлення депутатом ради, посадовою особою ради про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради є підставою для зупинення сільський головою зазначеного рішення ради відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

                             XХ. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ В РЕЖИМІ ВІДЕОЗВЯЗКУ

20.1. Проведення дистанційного пленарного засідання сільської ради в режимі відеозвязку (далі – дистанційне засідання)  здійснюється у виключних випадках, зокрема, у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередженням епідемій, епізоотійта пандемій з різних інфекційних захворювань,  тому числі запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), інших надзвичайних ситуацій.

Рішення про проведення дистанційного засідання ради приймається  у порядку, встановленому цим Регламентом.

20.2. До порядку денного дистанційного засідання  ради можуть включатися виключно невідкладні питання, зокрема, внесення змін до міського бюджету та відповідних місцевих цільових та бюджетних програм, забезпечення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій, та реалізації повноважень, пов'язаних із зазначеними обставинами, в т. ч. виконання місцевих програм та рішень уповноважених органів, в т. ч. з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Питання, що потребують таємного голосування під час дистанційних засідань,  радою не розглядаються.

Порядок денний дистанційного засідання сільської ради формується у визначеному цим Регламентом ради порядку.

20.3. Секретар сільської ради або інша посадова особа, визначена  сільським головою:

- доводить рішення про дистанційне засідання ради (розпорядження  сільського голови) до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 12 години до його початку із зазначенням дати, часу його проведення, порядку денного та порядку відкритого доступу до його трансляції;

- розміщує на офіційному веб-сайті сільської ради рішення про дистанційне  засідання (не пізніше, ніж за 12 години до його початку). Інформації та проекти рішень ради з кожного питання порядку денного  розміщуються на веб-сайті сільської ради та надсилаються в електронному виді кожному депутату  ради.

20.4. Учасники дистанційного  засідання  ради можуть брати у ньому участь за місцем свого проживання чи з інших місць за їх вибором за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій поза приміщенням, де Регламентом ради визначено місце (приміщення) для проведення засідань місцевої ради.

У разі неможливості депутата ради взяти участь у дистанційному засіданні ради він повідомляє про це сільського голову або іншу посадову особу, яка відповідно до законодавства головує на засіданні. У дистанційному засіданні сільської ради можуть брати участь інші посадові особи, список яких погоджується сільським головою.

20.5. Головуючий або секретар ради за годину до початку дистанційного пленарного засідання  разом з посадовими особами ради, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради, перевіряє технічну готовність та можливість участі у ньому в режимі відеозвязку всіх депутатів сільської  ради.

У визначений для засідання час головуючий на засіданні оголошує реєстрацію депутатів сільської ради – учасників дистанційного пленарного засідання іздійснює їх поіменну перекличку.

Секретар ради після оголошення на засіданні прізвища, ім’я та по батькові кожного депутата ради та підтвердження ним (з відеофіксацією на екрані комп’ютера, планшета, іншого засобу телекомунікації у головуючого на засіданні) його особистої участі у засіданні, здійснює навпроти прізвища відповідного депутата відмітку у відомості, що додаються до протоколу засідання (додаток 1).

Секретар ради за даними ідентифікації депутатів та фіксації їх участі у відповідній відомості здійснює підрахунок кількості депутатів місцевої ради, які зареєструвалися (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів відеозвязку) для участі у дистанційному засіданні ради. За результатами підрахунку секретар ради оголошує кількість депутатів – учасників дистанційного засідання та інформує, чи є на засіданні кворум для його правомочності.

Після інформування секретарем ради про кількість депутатів – учасників дистанційного засідання головуючий на засіданні оголошує про його правомочність і відкриття.

20.6. Після відкриття дистанційного засідання сільської ради головуючий інформує про питання порядку денного засідання і виносить  його для затвердження згідно з Регламентом.

20.7.Обговорення питань порядку денного дистанційного засідання ради здійснюється з обмеженим  часом на виступи та обговорення питань у порівнянні з часом, визначеним цим Регламентом. Зокрема, для доповіді надається до 5 хвилин, для виступів – до 2-ох хвилин. Після затвердження регламенту роботи засідання головуючий оголошує кожне питання порядку денного пленарного засідання та надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим.

20.8. Рішення з кожного питання порядку денного дистанційного засідання ради приймаються особисто і відкрито депутатами ради шляхом висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

Результати голосування по кожному питанню порядку денного з визначеною депутатом позицією щодо підтримання того чи іншого проекту рішення є додатком до протоколу засідання та оприлюднюється на офіційному сайті ради. Результати голосування  оформляються згідно додатку 2 до цього Регламенту (додається).

Фіксація результатів голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів голосування здійснюється секретарем ради.

За результатами підрахунку голосів секретар ради встановлює результат головування по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішенні ради. Результат голосування оголошується головуючим і фіксується у протоколі дистанційного засідання  ради.

20.9.Секретар ради (у випадку відсутності секретаря ради або неможливості ним здійснення своїх повноважень інша посадова особа, визначена на засіданні ради) веде протокол дистанційного пленарного засідання ради, в  якому відображаються  всі відомості, передбачені цим Регламентом.

Матеріали відеозвязку дистанційного засідання ради, а також відомості про реєстрацію депутатів ради, результати голосування (загальні та кожного депутата) по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішення ради додаються до протоколу дистанційного пленарного засідання сільської ради і є його додатками. Вони оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради на наступний після такого засідання день.

                                                                                 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано